(du-mă sus)
Ursu Andrei
Andrei Ursu s-a născut pe 20 decembrie 1929, la Străşeni. Începînd cu anul 1935, a urmat şcoala primară din această localitate, apoi liceul de băieţi (1941-1944) şi şcoala medie (1944-1948) din Chişinău. Graţie unei fericite ocazii, el s-a întîlnit cu renumitul savant în domeniul pedologiei şi eroziunii solului Nicolae Dimo, membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole a URSS, care, după o scurtă, dar impresionantă convorbire, l-a convins să se înscrie la Facultatea de biologie şi pedologie a Universităţii de Stat din Chişinău. După absolvirea ei în 1953 (promoţia a 3-a) fost repartizat la Departamentul de organizare a teritoriului din Moldova. În acelaşi an, la 16 februarie 1953, a fost fondat Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Ameliorare al Filialei Moldoveneşti a A.Ş. a U.R.S.S., care trebuia completat cu cadrele respective. La propunerea acad. Nicolae Dimo, tînărul pedolog Andrei Ursu a fost invitat în această instituţie (Directiva nr.361/12/241 din 8 iulie 1953), în care a activat pînă în anul 1986 în calitate de laborant (1953-1954), cercetător ştiinţific inferior (1954-1958), cercetător ştiinţific superior (1958-1966), director adjunct pentru probleme de ştiinţă (1966-1983), director (1983-1986), deţinînd concomitent şi funcţia de director general al Asociaţiei ştiinţifico-practice „Fertilitatea”. Vom menţiona că, anume în cadrul institutului, tînărul cercetător Andrei Ursu a activat alături de acad. Nicolae Dimo, profesorii Igor Krupenikov, Mark Zaslavski, Pavel Ivanov, Nina Dmitriev şi alte personalităţi remarcabile ştiinţifice din domeniu, a acumulat cunoştinţe temeinice în domeniul pedologiei, s-a format şi s-a maturizat ca savant. Capacităţile excepţionale ale pedologului Andrei Ursu, modul lui de activitate în acest domeniu al ştiinţei, precum şi calitatea de bun organizator n-au fost trecute cu vederea de către conducerea de atunci a A.Ş.M. Din multitudinea de pretendenţi, dînsul a fost invitat în 1986 să activeze în cadrul forului ştiinţific suprem al republicii. Prima funcţie care i s-a oferit a fost cea de academician coordonator interimar (1986-1990), apoi de academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Biologice şi Chimice (1990-2000). În prezent acad. Andrei Ursu este şef al Laboratorului de geografie şi evoluţie a solurilor în cadrul Institutului de Ecologie şi Geografie al A.Ş.M. De la bun început (1 august 1953) cercetătorul Andrei Ursu a participat activ la studierea aprofundată a învelişului de sol al Republicii Moldova. Faza incipientă a acestui proces a constituit inventarierea învelişului de sol, propusă de acad. Nicolae Dimo, ca o verigă importantă şi indispensabilă în studierea terenurilor. Pe parcursul investigaţiilor respective au fost determinate legităţile răspîndirii geografice a solurilor, au fost întocmite hărţi pedologice la diferite scări şi realizată raionarea pedogeografică. Acad. Andrei Ursu a propus o metodă originală de microraionare. Ca rezultat al cercetărilor, a fost întocmită raionarea pedogeografică a terenurilor, care se aplică pe larg în practică. Pe parcursul mai multor ani Andrei Ursu a studiat reacţia culturilor pomiviticole şi productivitatea lor în funcţie de tipurile şi subtipurile de sol. Astfel, a fost determinată pretabilitatea solurilor la fondarea plantaţiilor pomicole şi viticole. Sub conducerea şi cu participarea nemijlocită a dumnealui a fost elaborată monografia Почвы Молдавии în trei volume şi Atlasul solurilor Moldovei, care sunt utilizate pe larg atît în scopuri ştiinţifice, cît şi practice. Realizările ştiinţifice menţionate poartă un caracter teoretic, asociat armonios cu cel aplicativ. Drept argumentare a acestor afirmaţii pot servi elaborările realizate în gospodăriile experimentale ale Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”, amplasate în diverse zone agropedoclimatice, în care se implementează un sistem de măsuri iniţiat şi propus de acad. Andrei Ursu. Aceste eforturi considerabile s-au soldat cu o creştere stabilă a producţiei agricole prin sporirea potenţialului resurselor de sol. Exploatarea terenurilor în gospodăriile experimentale este bazată pe elaborările ştiinţifice şi experienţa de producţie avansată în domeniul pedologiei, organizării teritoriului, amelioraţiilor funciare, agrochimiei, agronomiei. Ideea nobilă de a organiza Muzeul Pedologic în incinta institutului îi aparţine acad. Nicolae Dimo, însă ea a fost realizată de către discipolul său, Andrei Ursu, care a preconizat un spaţiu special în noul bloc al institutului. Dumnealui a propus un program original de dotare a acestui compartiment de mare importanţă ştiinţifică şi practică. Forma de expunere a materialului demonstrativ a fost aleasă chibzuit în aspect ştiinţific, foarte comodă pentru expunerea informaţiei prezentate, constituind o veritabilă bază educaţional-didactică şi ştiinţifică. Aici au acumulat noi informaţii, şi-au consolidat cunoştinţele în domeniul pedologiei, agrochimiei, amelioraţiilor funciare specialiştii autohtoni, cît şi de peste hotarele ţării. Valoroasele rezultate ale acad. Andrei Ursu, înregistrate în vasta şi variata sa muncă ştiinţifică, s-au concretizat în peste 500 de lucrări publicate în importante periodice din ţară şi străinătate, în brevete de invenţii, aplicaţii tehnologice privind valorificarea superioară a fondului funciar. Un alt aspect al activităţii sale îl constituie rapoartele şi comunicările, prezentate la manifestările ştiinţifice internaţionale, congrese ale Societăţii Mondiale a Pedologilor. S-a afirmat plenar şi în calitate de redactor-şef al Buletinului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Seria Ştiinţe Biologice şi Chimice. Savantul Andrei Ursu a fost ales Membru de Onoare al Academiei Agricole şi Silvice din România, Membru de Onoare al Societăţii Naţionale Române de Ştiinţă a Solului, Membru de Onoare al Societăţii Pedologilor din Rusia „V.V. Dokuceaev”, membru al Uniunii Internaţionale a Pedologilor, membru al Societăţii Europene pentru Conservarea Solurilor. Este preşedinte al Societăţii Naţionale de Ştiinţă a Solului, preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat pentru conferirea gradelor ştiinţifice în domeniul „Protecţiei mediului ambiant şi folosirii raţionale a resurselor naturale”. Sub conducerea sa au fost elaborate şi susţinute 6 teze de doctor şi 1 teză de doctor habilitat. Activitatea ştiinţifică şi organizatorică a pedologului Andrei Ursu a fost distinsă cu titlurile de „Om Emerit”, laureat al Premiului de Stat, al Premiului „V.V. Wiliams”, Rusia, Ordinul „Gloria Muncii”, Medalia „Pentru vitejie în muncă”. Componenţa şi activitatea creativă a institutului nostru s-a cristalizat în decursul mai multor ani sub influenţa şi grija personală a acad. Andrei Ursu. O deosebită atenţie dumnealui a acordat perfecţionării structurii tuturor subdiviziunilor institutului, selectării, instruirii şi pregătirii cadrelor de înaltă calificare. Consecinţele benefice ale acestor realizări se manifestă şi în prezent prin creşterea permanentă a potenţialului ştiinţific şi autorităţii institutului, confirmată prin faptul că, odată cu apariţia a noi şi complexe probleme în domeniul pedologiei şi agrochimiei, colectivul îşi asumă responsabilitatea în acest sens, elaborînd strategii, programe de stat de-o importanţă deosebită pentru Republica Moldova. Realizarea acestora contribuie la cunoaşterea detaliată a calităţii solurilor, evoluţiei lor, precum şi la aplicarea măsurilor pentru conservarea, protecţia, ameliorarea şi utilizarea durabilă a pămînturilor în scopul sporirii producţiei agricole şi îmbunătăţirii calităţii mediului. Elaborările ştiinţifice se efectuează la ora actuală în baza unor cercetări de sistem, ample, profunde şi complexe, temelia cărora a fost pusă de savantul Andrei Ursu, aflîndu-se în postura de vicedirector pentru ştiinţă şi director al institutului nostru. Colectivul Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo” îl felicită cordial pe academicianul Andrei Ursu cu prilejul jubileului de 80 de ani, urîndu-i multă sănătate, realizări semnificative, longevitate creativă şi cooperare fructuoasă cu colegii de breaslă.
 
Chat
200
Publicitate
Ultimele comentarii
Sondaj de opinie
Ce gen de filme preferați?
Răspunsuri: 75
Citat aleator
„Da, suntem moldoveni, fii ai vechei Moldove, insa facem parte din marele trup al romanismului, asezat prin Romania, Bucovina si Transilvania (...). N-avem doua limbi si doua literaturi, ci numai una, aceeasi cu cea de peste Prut. Aceasta sa se stie din capul locului, ca sa nu mai vorbim degeaba” - A. Mateevici
Recomandăm
Vremea în Strășeni


Web Statistics